Corona (COVID-19)

Openstellingsprotocol St. Sebastiaan

Het bestuur van St. Sebastiaan heeft besloten om de vereniging per zaterdag 16 mei 2020 weer voor de leden open te stellen. Die openstelling geschiedt onder de hierna te vermelden voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gecommuniceerd en geaccordeerd met de gemeente Zwolle.

 1. Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 2. Alleen leden mogen het terrein van de vereniging betreden. Ouders, overige familieleden, begeleiders en vrienden van de leden worden dus niet toegelaten.
 3. Er mag alleen buiten geschoten worden. Er mag dus niet vanuit het clubhuis geschoten worden. Alle schutters dienen buiten te blijven. Een boog mag dus niet binnen in het clubhuis in elkaar gezet worden. Dat moet buiten op het veld gebeuren. Bij slecht weer mag niet binnen geschuild worden. Het verdient daarom aanbeveling om in zo’n geval niet te gaan schieten maar thuis te blijven.
 4. Men moet minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het spreekt voor zich dat het 1,5 meter afstand van elkaar houden de belangrijkste voorwaarde is voor de openstelling. Eenieder zal hier goed op moeten letten. Bij de schietlijn zijn op veilige afstand van elkaar (6 stoeptegels = 1,80 meter) markeringen aangebracht die vakken aangeven waarbinnen men moet schieten. Diezelfde markeringen zijn ook zo’n 2,5 meter achter de schietlijn aangebracht zodat het schietvak duidelijk gemarkeerd is. Achter dat schietvak wachten de andere schutters op hun schietbeurt op een afstand van minimaal 1,5 meter van elkaar. De wachtenden dienen deze afstand goed in acht te nemen. Als een schutter klaar is met schieten en de pijlen uit het doel getrokken kunnen worden, doet een schutter dat in zijn eentje. De andere schutters op hetzelfde doel wachten in de buurt van het doel op gepaste afstand rustig af totdat de schutter zijn pijlen verwijderd heeft en zich van het doel verwijderd heeft. Dan pas gaat de volgende schutter zijn pijlen uit het doel trekken.
 5. De kantine blijft gesloten. Het gesloten houden van de kantine, heeft tot doel om samenscholing en daardoor besmetting, tegen te gaan. De leden mogen dus niet de kantine betreden. Een uitzondering daarop vormt de sleutelhouder. Hij mag de kantine betreden om eventuele noodzakelijke schietattributen uit de kantine te halen. Als noodzakelijk schietattribuut geldt bijvoorbeeld een blazoen of een blazoenprikker. Een sleutelhouder mag één andere schutter uitdrukkelijk toestaan om ter assistentie van hem zo’n schietattribuut uit de kantine te halen. Wanneer het clubhuis binnen gegaan wordt, dient men eerst zijn handen te reinigen met desinfecterende handgel. De reiniging dient plaats te vinden voordat men het eerste contact maakt met het clubhuis, wschl. is dat eerste contact het contact met de deurklink.
 6. Iedereen schiet met zijn eigen materiaal en er mag geen materiaalwisseling plaatsvinden. Dat is bedoeld om virusverspreiding als gevolg van contact met andermans spullen, tegen te gaan. Een probleem hierbij wordt gevormd door de beginnende schutters zonder eigen materiaal. Zij dienen, indien en voorzover zij dat nog niet gedaan hebben, zelf een armbeschermer, vingertab, spankoord, (vinger)sling en 4 pijlen aan te schaffen. Hier is de vereniging tot op heden coulant mee omgegaan maar de aanschaf van de armbeschermer, vingertab en vier pijlen is een verplichting die vermeld staat in artikel 13 van het Huishoudelijk reglement. Daarnaast stelt het bestuur nu, om contact met door anderen aangeraakte zaken te vermijden, ook de aanschaf van het spankoord en de (vinger)sling verplicht. De vereniging stelt aan de beginnende schutters wel een boog ter beschikking. De sleutelhouder haalt die boog uit de container. De beginnende schutter spant hem zelf op. Na gebruik dient de gebruiker de boog zelf te ontspannen en volledig (dus ook pees en vizier) te ontsmetten en de ontsmette boog met toebehoren aan de sleutelhouder te overhandigen die de boog opbergt in de container. Tijdens het schieten vindt er geen wisseling van bogen plaats. De vermelde schietattributen kunnen aangeschaft worden bij bijvoorbeeld: Europe Archery (Handboogsport Van Dorst): https://www.europearchery.com/ en bij Elzinga Archery in Almere: https://www.elzingaarchery.com/. Voor wat betreft de pijlen adviseren wij voor de beginnende schutters aluminium Easton Jazz pijlen maar het verdient aanbeveling om eerst telefonisch contact op te nemen met de verkoper.
 7. Iedereen die het terrein betreedt, dient in het bezit te zijn van desinfecterende handgel en die zo nodig te gebruiken. Gebruik is verplicht bij aanraking van verenigingszaken, zoals bijvoorbeeld een deurklink of een blazoen of blazoenprikker. De vereniging stelt die desinfecterende handgel niet algemeen beschikbaar omdat hij in het clubhuis bewaard dient te worden en er om die handgel uit het clubhuis te halen dan contact met het clubhuis plaatsvindt zonder dat er eerst desinfectie van de handen heeft plaatsgevonden. Daarnaast zou bij algemeen gebruik iedere gebruiker contact maken met de fles handgel waardoor iemand besmet zou kunnen worden indien een van de flesgebruikers drager is van het virus.
  Uit hygiëneoogpunt mag de sleutelhouder (en zijn gemachtigde) als enige het blazoen met de blazoenprikker op het doel bevestigen en verwijderen. Zoals onder punt 6 reeds gesteld, moet de schutter die gebruik maakt van een verenigingsboog met toebehoren, zelf die boog volledig desinfecteren voordat hij die, na gebruik, overhandigt aan de sleutelhouder. Deze schutter zal dus, naast de desinfecterende handgel, ook in het bezit moeten zijn van een ontsmettingsmiddel. Indien die schutter niet zo’n desinfecterend middel heeft meegebracht zal hem geen boog ter hand gesteld worden.
 8. Alleen in noodgevallen mag er gebruik gemaakt worden van het toilet. Voordat men van het toilet gebruik maakt, dient men zich er terdege van te vergewissen dat men alléén het gebouw betreedt. Voordat men het gebouw betreedt, dient men zijn handen te reinigen met desinfecterende gel. Ook na het toiletgebruik dient men zijn handen grondig te reinigen.
 9. De sleutelhouder houdt in de gaten of alles veilig verloopt en stuurt zo nodig bij. Gesignaleerde knelpunten geeft hij door aan het bestuur zodat er zo nodig maatregelen getroffen kunnen worden en het protocol aangepast kan worden.
 10. Er mogen geen spullen achtergelaten worden op de vereniging. Alles moet mee teruggenomen worden naar huis. Gebruik van de kliko van de vereniging is verboden.
 11. Een bestuurslid is te allen tijde gerechtigd om met in inachtneming van de 1,5 meter afstandhoudenregel en de hygiënemaatregel van punt 7 de kantine, de container en het schietterrein te betreden.
 12. In het geval dat er eerste hulp verleend moet worden, moet lichamelijk contact zoveel mogelijk beperkt worden. De handen moeten voor en na het verlenen van de eerste hulp grondig gereinigd worden om de kans op besmetting te verkleinen. Dit geldt ook voor de kleinere handelingen, zoals het plakken van een pleister of aanbrengen van een verband. Bij ernstige situaties moet 112 gebeld worden. Dit geldt in het bijzonder bij een reanimatiesituatie.

Binnen deze maatregelen heeft de sleutelhouder dus kort samengevat de volgende rol:
– Hij opent de poort naar het schietterrein;
– Hij heeft als enige (naast het bestuur) toegang tot de kantine en de container;
– Hij mag een schutter, zo nodig, machtigen om de kantine te betreden en hem te assisteren bij het halen van het blazoen en de blazoenprikkers en bij het verwijderen daarvan, dit alles natuurlijk met in achtneming van de 1,5 meter afstandhoudenregel;
– Hij mag als enige de container openen en betreden en daar de verenigingsbogen uit halen;
– Hij weigert een boog te overhandigen aan een lid dat geen reinigingsmiddel heeft meegebracht om de boog na gebruik te reinigen;
– Hij overhandigt geen schietattributen, zoals tabs, armbeschermers, (vinger)slings, spankoorden en pijlen aan leden zonder eigen materiaal. Die moeten die leden zelf aanschaffen en meenemen;
– Hij bergt de door de gebruiker ontsmette boog weer op in de container;
– Hij (en/of zijn gemachtigde assistent) bevestigt of verwijdert als enige het blazoen met de blazoenprikkers op het doel;
– Hij sluit de container, de kantine, het clubgebouw en de poort naar het schietterrein af;
– Hij houdt toezicht op naleving van het protocol. Bij knelpunten stuurt hij bij. Knelpunten geeft hij door aan het bestuur zodat het bestuur zo nodig maatregelen kan treffen;
– Daarnaast spreekt het vanzelf dat hij ook toezicht houdt op de jeugdleden. Dit kan echter ook geschieden door iedere oudere schutter.

Kort samengevat neemt de schutter met eigen materiaal, naast zijn eigen materiaal, mee, voor eigen gebruik: desinfecterende handgel.
Kort samengevat neemt de beginnende schutter zonder eigen boog, mee, voor eigen gebruik: desinfecterende handgel, een desinfectiemiddel om na gebruik van de verenigingsboog die zelf te reinigen, een spankoord, armbeschermer, (vinger)sling, vingertab en vier pijlen.

Het bestuur vertrouwt erop dat in de gegeven situatie iedere schutter voorzichtig is, zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn gezond verstand gebruikt. Iedereen let dus op de veiligheid zoals bij het schieten gewoon is.